محصولات با کلمه کلیدی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM );
دانلود خریدهای قبلی